Privacyverklaring & Cookieverklaring

Hakuna Matata sprl, een vennootschap met maatschappelijke zetel op het adres Avenue Emile de Béco, 47 - 1050 Brussel (België) is de verwerkingsverantwoordelijke van de via deze website verzamelde persoonsgegevens, wat betekent dat Dinner in the Sky bepaalt hoe en voor welke doeleinden dergelijke persoonsgegevens worden verwerkt.

Dinner in the Sky levert uiterste inspanningen om uw persoonsgegevens transparant, veilig en wettelijk te beschermen.

De wetgeving die van toepassing is op die verwerking van persoonsgegevens door Dinner in the Sky is de EU-verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Dinner in the Sky behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze Privacyverklaring te allen tijde in overeenstemming te brengen met de geldende wetgeving en marktpraktijken. De herziene Privacyverklaring wordt van kracht zodra ze online beschikbaar is. We raden u daarom aan om de verklaring steeds te lezen wanneer u een website van Dinner in the Sky bezoekt.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Hoewel het voor de raadpleging van het grootste deel van de op deze site beschikbare informatie niet noodzakelijk is dat u persoonsgegevens verstrekt, is het op sommige delen van de site misschien wel nodig dat u Dinner in the Sky deze informatie geeft.

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld en verwerkt, zijn beperkt tot een minimale hoeveelheid persoonsgegevens, en Dinner in the Sky zal u in elk geval om uw expliciete toestemming vragen alvorens het dergelijke gegevens verzamelt en verwerkt.

Doeleinden van de verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Door uw persoonsgegevens op deze website in te voeren, gaat u ermee akkoord dat Dinner in the Sky deze gegevens registreert, verzamelt en verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • om de verzoeken te beantwoorden die u via de sites hebt verzonden;
  • om u informatie of nieuwsbrieven te sturen waarvoor u zich hebt ingeschreven;
  • om u te verzoeken de onderneming, het merk of de website te beoordelen, louter per e-mail;
  • om de kwaliteit van de website te testen en te controleren;
  • om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen;

De persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

Dinner in the Sky deelt uw persoonsgegevens niet mee aan derden voor commerciële doeleinden. De persoonsgegevens die u aan Dinner in the Sky verstrekt, zouden kunnen worden doorgestuurd naar andere entiteiten van de Dinner in the Sky-groep, naar onderaannemers of dienstverleners die een noodzakelijke rol spelen in de verwezenlijking van een van de bovenvermelde doelstellingen. In dit geval zal Dinner in the Sky van deze derde partijen eisen dat ze voor uw persoonsgegevens een toereikend en vergelijkbaar niveau van bescherming bieden, via gepaste contractuele bepalingen.

Bescherming van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens

Toegang tot de door Dinner in the Sky tijdens uw bezoek aan deze website verzamelde persoonsgegevens is beperkt tot de personen die deze gegevens absoluut nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. Dinner in the Sky heeft ook aangepaste interne richtlijnen opgesteld die zijn werknemers bij de verwerking van uw persoonsgegevens moeten naleven.

Dinner in the Sky heeft alle redelijke technische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens veilig te bewaren en ze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of vernietiging.

Omdat de gegevens die u aan Dinner in the Sky verstrekt via het internet worden ingevoerd, een open en onbeschermd netwerk, kan Dinner in the Sky de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht niet waarborgen. Hetzelfde geldt voor de e-mails die u naar Dinner in the Sky stuurt. Dinner in the Sky beveelt u daarom aan om geen gevoelige informatie via dit communicatiekanaal te versturen.

Dinner in the Sky zou uw persoonsgegevens kunnen verwerken in een land dat gevestigd is buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'). Als dat land niet voldoende bescherming biedt, dan zal Dinner in the Sky het passende beschermingsniveau afdwingen aan de hand van geschikte contractuele bepalingen.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze beschermen?

U hebt het recht om uw door Dinner in the Sky verzamelde persoonsgegevens te raadplegen, te laten wijzigen of te laten verwijderen, de toestemming die u Dinner in the Sky hebt verleend voor uw persoonsgegevens in te trekken, uw persoonsgegevens in voorkomend geval te laten overdragen.

Deze rechten kunnen gratis worden uitgeoefend door het sturen van een gedateerd aan Dinner in the Sky gericht verzoek vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart of paspoort, naar het volgende e-mailadres: info@dinnerinthesky.be

Als u zich online hebt ingeschreven voor een informatiedienst of een nieuwsbrief, dan hebt u de mogelijkheid om zich op elk ogenblik weer uit te schrijven, ofwel rechtstreeks online, ofwel door Dinner in the Sky daartoe een verzoek te sturen naar het volgende adres: info@dinnerinthesky.be.