Algemene verkoopvoorwaarden

1. Het ticket is enkel geldig op de vermelde datum en uren. Alleen de tickets die via de ticketing van VISITBRUSSELS werden verkocht, zijn geldig. Alle vevalsing van het ticket leidt tot gerechtelijke vevolging.

2. Het door de klant bestelde evenement houdt uiteaard een bepaald risico in dat vootvloeit uit de aard van het evenement. Door de formalisering van de bestelling aanvaardt de klant de aard van het risico. Het evenement impliceet de deelname aan een diner dat – indien de weersomstandigheden het toelaten en er in extremis geen administatieve hinderpalen (Europese Top, manifestatie, beveiliging,…) opduiken – plaatsvindt aan een tafel met 32 genodigden die enkele tientallen meters boven de begane grond zitten. Desgevallend gaat de maaltijd door in een tent op de grond, waarbij de chef nog steeds een centale plaats op het platform krijgt. Als de maaltijd op de grond moet doorgaan, wordt geen geld terugbetaald. Tijdens de maaltijd dagen de genodigden een veiligheidsharnas en kunnen ze hun plaats gedurende 1 uur en 15 minuten niet verlaten. Wie last heeft van hoogtevrees óf wie geen 2 uur kan blijven zitten, wordt niet tot de gondel toegelaten.

3. Bij verlies of diefstal wordt het ticket niet terugbetaald. Het kan ook niet worden teruggenomen of ingeruild, behalve indien het evenement niet doorgaat. Indien ‘Dinner in the Sky’ niet plaatsvindt op de op het ticket vermelde datum, is VISITBRUSSELS bereid het ticket terug te betalen. Geen enkele andere kost zal kunnen worden aangerekend/terugbetaald (transfers/vliegtuigen/logement/restaurants). Er kunnen geen kopieën van tickets worden opgevaagd, ook niet na verlies of diefstal. Heeft u gereseveerd voor ‘Dinner in the Sky’ en wordt het evenement geannuleerd of veandet de datum, het uur en/of de locatie evan, dan wordt u in de mate van het mogelijke (en indien de organisatoren de informatie correct doorspeelden) van het verdere verloop op de hoogte gebacht door VISITBRUSSELS, op basis van de gegevens die u bij resevatie doorgaf.

4. Voor het verloop van het dinetaject zijn uitsluitend de organisatoren aanspakelijk. De aanspakelijkheid VISITBRUSSELS kan in geen geval ingeroepen worden bij materiële of lichamelijke schade aan derden. Dit geldt ook voor alle diefstal of verlies die/dat zich kan voordoen vóór of tijdens het dinetaject waavoor dit ticket afgeleverd werd.

5. Correct gedag is vereist. De passagiers dienen zich te schikken naar de voorschriften van de organisator bij het instappen, uitstappen en tijdens de rit.

6. Roken aan boord van ‘Dinner in the Sky’ is verboden. Eveneens verboden: voedingswaren en danken die niet aan boord van ‘Dinner in the Sky’ worden geseveerd. De menu’s, bereid en opgediend door de Chefs, zijn verrassingsmenu’s.

7. De prijzen worden vermeld incl. btw.

8. Dinner in the Sky’ biedt geen gaanties omtrent de locatie of de datum van het evenement, noch omtrent de chef die zijn of haar medewerking zal verlenen. 'Dinner in the Sky' behoudt zich het recht voor om, in geval van onbeschikbaarheid, die chef te vevangen of een andere locatie te kiezen.

9. De klant verbindt zich etoe de geldende regelgeving in verband met ordeverstoring, alcoholgebruik en drugs, de afspaken met betrekking tot het evenement en dergelijke door de deelnemers te doen naleven. De klant kan aanspakelijk worden gesteld voor schade of verlies ten gevolge van het niet naleven van onderhavig reglement. /

10. De klant staat alle rechten op beelden gemaakt in de loop van het evenement onherroepelijk af aan 'Events in the Sky,' dat daarover voor alle zinvolle doeleinden kan beschikken. Dat geldt ook voor alle persoonlijke gegevens.

 


Privacyverklaring

Hakuna Matata sprl, een vennootschap met maatschappelijke zetel op het adres Avenue Emile de Béco, 47 - 1050 Brussel (België) is de verwerkingsverantwoordelijke van de via deze website verzamelde persoonsgegevens, wat betekent dat Dinner in the Sky bepaalt hoe en voor welke doeleinden dergelijke persoonsgegevens worden verwerkt.

Dinner in the Sky levert uiterste inspanningen om uw persoonsgegevens transparant, veilig en wettelijk te beschermen.

De wetgeving die van toepassing is op die verwerking van persoonsgegevens door Dinner in the Sky is de EU-verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Dinner in the Sky behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze Privacyverklaring te allen tijde in overeenstemming te brengen met de geldende wetgeving en marktpraktijken. De herziene Privacyverklaring wordt van kracht zodra ze online beschikbaar is. We raden u daarom aan om de verklaring steeds te lezen wanneer u een website van Dinner in the Sky bezoekt.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Hoewel het voor de raadpleging van het grootste deel van de op deze site beschikbare informatie niet noodzakelijk is dat u persoonsgegevens verstrekt, is het op sommige delen van de site misschien wel nodig dat u Dinner in the Sky deze informatie geeft.

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld en verwerkt, zijn beperkt tot een minimale hoeveelheid persoonsgegevens, en Dinner in the Sky zal u in elk geval om uw expliciete toestemming vragen alvorens het dergelijke gegevens verzamelt en verwerkt.

Doeleinden van de verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Door uw persoonsgegevens op deze website in te voeren, gaat u ermee akkoord dat Dinner in the Sky deze gegevens registreert, verzamelt en verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • om de verzoeken te beantwoorden die u via de sites hebt verzonden;
  • om u informatie of nieuwsbrieven te sturen waarvoor u zich hebt ingeschreven;
  • om u te verzoeken de onderneming, het merk of de website te beoordelen, louter per e-mail;
  • om de kwaliteit van de website te testen en te controleren;
  • om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen;

De persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

Dinner in the Sky deelt uw persoonsgegevens niet mee aan derden voor commerciële doeleinden. De persoonsgegevens die u aan Dinner in the Sky verstrekt, zouden kunnen worden doorgestuurd naar andere entiteiten van de Dinner in the Sky-groep, naar onderaannemers of dienstverleners die een noodzakelijke rol spelen in de verwezenlijking van een van de bovenvermelde doelstellingen. In dit geval zal Dinner in the Sky van deze derde partijen eisen dat ze voor uw persoonsgegevens een toereikend en vergelijkbaar niveau van bescherming bieden, via gepaste contractuele bepalingen.

Bescherming van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens

Toegang tot de door Dinner in the Sky tijdens uw bezoek aan deze website verzamelde persoonsgegevens is beperkt tot de personen die deze gegevens absoluut nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. Dinner in the Sky heeft ook aangepaste interne richtlijnen opgesteld die zijn werknemers bij de verwerking van uw persoonsgegevens moeten naleven.

Dinner in the Sky heeft alle redelijke technische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens veilig te bewaren en ze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of vernietiging.

Omdat de gegevens die u aan Dinner in the Sky verstrekt via het internet worden ingevoerd, een open en onbeschermd netwerk, kan Dinner in the Sky de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht niet waarborgen. Hetzelfde geldt voor de e-mails die u naar Dinner in the Sky stuurt. Dinner in the Sky beveelt u daarom aan om geen gevoelige informatie via dit communicatiekanaal te versturen.

Dinner in the Sky zou uw persoonsgegevens kunnen verwerken in een land dat gevestigd is buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'). Als dat land niet voldoende bescherming biedt, dan zal Dinner in the Sky het passende beschermingsniveau afdwingen aan de hand van geschikte contractuele bepalingen.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze beschermen?

U hebt het recht om uw door Dinner in the Sky verzamelde persoonsgegevens te raadplegen, te laten wijzigen of te laten verwijderen, de toestemming die u Dinner in the Sky hebt verleend voor uw persoonsgegevens in te trekken, uw persoonsgegevens in voorkomend geval te laten overdragen.

Deze rechten kunnen gratis worden uitgeoefend door het sturen van een gedateerd aan Dinner in the Sky gericht verzoek vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart of paspoort, naar het volgende e-mailadres: info@dinnerinthesky.be

Als u zich online hebt ingeschreven voor een informatiedienst of een nieuwsbrief, dan hebt u de mogelijkheid om zich op elk ogenblik weer uit te schrijven, ofwel rechtstreeks online, ofwel door Dinner in the Sky daartoe een verzoek te sturen naar het volgende adres: info@dinnerinthesky.be.

Wanneer u de website van Dinner in the Sky bezoekt met geactiveerde browserinstellingen voor het accepteren van cookies of via mobiele apps of andere software weten wij dat u gebruik wilt maken van de producten en diensten van Dinner in the Sky en dat u ermee instemt dat wij cookies en andere technologieën gebruiken om u die producten en diensten aan te bieden zoals beschreven in deze kennisgeving en in ons Privacybeleid en dat u de voorwaarden van ons cookiebeleid begrijpt en ermee instemt. Zie de onderstaande informatie over hoe u de instellingen van uw apparaat zodanig kunt wijzigen dat u wordt gewaarschuwd als u een nieuw cookie ontvangt en cookies volledig kunt uitschakelen.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt gedownload en waarmee gegevens over uw gebruik van de Website kunnen worden opgeslagen en gevolgd. Dinner in the Sky gebruikt bijvoorbeeld cookies om u te identificeren of om uw productkeuze in uw mandje op te slaan. Cookies worden beheerd door uw webbrowser.

De cookies die wij gebruiken, kunnen uw computer geen schade toebrengen. Dinner in the Sky slaat in de gebruikte cookies geen persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals creditcardgegevens, maar maakt wel gebruik van versleutelde informatie die met cookies wordt verzameld om uw ervaring op onze Website te verbeteren.

U kunt uw voorkeuren te allen tijde aanpassen; zie hiervoor de paragraaf 'Uw cookievoorkeuren beheren'.

Welke cookies gebruiken wij?

Zie in de onderstaande tabel de lijst met cookies van derden.

Cookie Name Description Retention period Owner
dits_cookie_accept Used to display the cookie banner at first user website on the website. 2 month Dinner in the sky

- Cookies van derden

Dit zijn met name cookies voor statistische analyse die informatie verzamelen over het surfgedrag op onze Website, zodat wij de gebruikerservaring kunnen verbeteren en de diensten kunnen afstemmen op uw voorkeuren.

Ook zijn er advertentiecookies die bedoeld zijn om de content en browse-ervaring te personaliseren en/of te verbeteren door u op basis van uw interesses diensten op andere Websites te bieden.

Op sites van derden content bieden, waaronder advertenties, die relevant is voor uw interesses. Onze op interesse gebaseerde reclame is afhankelijk van uw voorkeuren, zoals beschreven in de volgende paragraaf.

  • Uw opgegeven voorkeuren volgen.
  • Onderzoek doen en diagnostiek uitvoeren om de content, producten en diensten van Dinner in the Sky te verbeteren.
  • Frauduleuze activiteiten voorkomen.
  • Beveiliging verbeteren.
  • Alle verzamelde informatie is anoniem.

Zie in de onderstaande tabel de lijst met cookies van derden.

Cookie Name Descriptie Retention period Owner
VISITOR_INFO1_LIVE A cookie used by Youtube to measure your pass-bande and find wich interface you are using. 1 year Youtube
PREF This cookie stocks your preferences and other information such as your language, your researches. 10 years Youtube
YSC Is used by Youtube on the embedded video player. End of session Youtube
_ga Used to distinguish users. 2 years Google
_gat Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_<property-id>. 1 minute Google
_gid Used to distinguish users. 24 hours Google
_utma from set/update Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. 2 years Google
_utmt Used to throttle request rate. 10 minutes Google
_utmb Used to determine new sessions/visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. 30 minutes Google
_utmc Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit. End of session Google
_utmz Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics. 6 months Google
_utmv Used to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses the _setCustomVar method with a visitor level custom variable. This cookie was also used for the deprecated _setVar method. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. 1,5 years Google
_uetsid This cookie is used by Bing to gather anonymous information on how visitors are using our website 30 minutes Microsoft
datr This cookie identifies the browser connecting to Facebook. It is not directly tied to individual Facebook the user. Facebook reports that it is used to help with security and suspicious login activity, especially around detection of bots trying to access the service.  Facebook also say the behavioural profile associated with each datr cookie is deleted after 10 days. This cookie is also read via Like and other Facebook buttons and tags placed on many different websites. 1,5 years Facebook
fr Contains browser and user unique ID combinaton, used for targeted advertising. 3 months Facebook
lu Used to manage the login process, remembers user on return visit if they choose to stay logged in. 1,5 years Facebook

 

Uw cookievoorkeuren beheren

Via de instellingen van uw browser kunt u cookies eenvoudig uitschakelen en/of van computer, tablet of mobiele telefoon verwijderen.

Wij adviseren u niet de cookies uit te schakelen die strikt noodzakelijk zijn om de Website te laten werken (cookies omschreven als 'Cookies die strikt noodzakelijk zijn om de Website te laten werken') omdat u anders niet online kunt bestellen en geen gebruik kunt maken van de diensten op de Dinner in the Sky website

Houd bij het instellen van uw browser rekening met het doel van cookies, zodat u ze optimaal kunt beheren.

Afhankelijk van uw browser kunt u cookies als volgt beheren en uitschakelen:

Internet Explorer

Ga naar het menu Extra en vervolgens naar Internetopties.

Klik op Privacy en vervolgens op Geavanceerd.

Selecteer in het venster Cookies uw voorkeuren.

Google Chrome

Klik op het Chrome-menu, de knop rechtsboven.

Selecteer Instellingen en klik vervolgens op Geavanceerde instellingen weergeven.

Klik in het gedeelte Privacy op de knop Instellingen voor inhoud.

Selecteer in het gedeelte Cookies uw voorkeursoptie(s).

Firefox

Ga naar Extra en vervolgens naar het menu Opties.

Klik op de Privacy-instellingen.

Selecteer Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis.

Selecteer in het gedeelte Cookies van websites accepteren uw voorkeursoptie(s).

Safari

Klik op Safari en vervolgens op Voorkeuren.

Klik op het tabblad Privacy.

Ga naar Blokkeer cookies en selecteer uw voorkeursoptie(s).